Aktualności

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs  w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Konkurs rozpocznie się 28.11.2019 r. i potrwa do 30.12.2019 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

  1. Szkoły ponadpodstawowe prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe;
  2. Placówki kształcenia ustawicznego;
  3. Centra kształcenia zawodowego;
  4. Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
  5. Organy prowadzące szkoły i placówki objęte katalogiem beneficjentów;
  6. Pracodawcy/przedsiębiorcy;
  7. Szkoły wyższe (w zakresie współpracy z otoczeniem szkół wskazanych w katalogu beneficjentów, jako współpraca dla uczniów);
  8. Samorząd województwa;
  9. Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;
  10. Podmioty wskazane w art. 93 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt. 4 – placówki kształcenia ustawicznego , centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego”).

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;

2. Kursy umiejętności zawodowych;

3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;

4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

6. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a. przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;

b. wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania* zbieżne z zadaniami CKZiU.

 

Maksymalny poziom dofinansowania - 85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie - 17 138 313,51 PLN

 

Firma Grantus Sp. z o.o. oferuje klientom wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.