Aktualności

 

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

 

Konkurs rozpoczął się 30.05.2019r. i potrwa do 26.09.2019 r.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 

  1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
  2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.);
  3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);
  4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 628).

 

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

 

- Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy.

 

- Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).

 

- Indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych bądź największych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych.

 

- Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 90,00 %

 

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 12 960 794,12 PLN.

 

 

 

Firma Grantus Sp. z o.o. oferuje klientom wsparcie w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

                                                                                                                               

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel.: 606 485 861